İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/21)

19 Temmuz 2022

Avrupa Birliği (AB) ve Kore Cumhuriyeti (Güney Kore) menşeli “Alaşımlı veya alaşımsız, (plakaj hariç) herhangi bir kaplama işlemine tabi tutulmamış sıcak haddelenmiş yassı çelik” ithalatına yönelik 9/1/2021 tarihli ve 31359 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2021/4) ile bir damping soruşturması başlatılmıştır.
 
Anılan soruşturma sonucuna ilişkin 7/7/2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2022/21) ile AB ve Güney Kore menşeli “Alaşımlı veya alaşımsız, (plakaj hariç) herhangi bir kaplama işlemine tabi tutulmamış sıcak haddelenmiş yassı çelik” ithalatında haksız rekabetin önlenmesi amacıyla 5 yıl süreyle dampinge karşı önlem uygulanmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede, Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, önleme konu ürünün AB menşeli olanlarına CIF bedelin %7 ile %12,8’i, Güney Kore menşeli olanlarına ise CIF bedelin %7 ile %8,95’i aralığında değişen oranlarda dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.
 
Bir malın normal değerinden (ihracatçı veya menşe ülkedeki iç piyasa satış fiyatından) daha düşük bir fiyatla ihraç edilmesine damping denir. Dampingli ithalattan zarar gördüğünü iddia eden yerli üretim dalının, söz konusu ithalata önlem alınması için usulüne uygun başvurusu üzerine, ilgili Mevzuat çerçevesinde, soruşturma açılabilmekte ve soruşturma sonucunda damping, zarar ve illiyet bağının tespit edilmesi durumunda önlem alınabilmektedir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220707-15.htm