Görevlerimiz

Genel Müdürlüğümüzün Görevleri

15 Ocak 2024

İTHALAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN
TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREV TANIMLARI
 
10/07/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin değişik 445 nci maddesi uyarınca İthalat Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:
 
a) İthalatın uluslararası anlaşmalar ile kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen ilke, hedef ve politikalar çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,
 
b) Kamu kurum ve kuruluşlarına çeşitli mevzuatla verilmiş yetkilerin kullanımında ithalat ile ilgili politikaların uygulanmasına dair esasları düzenlemek ve bu kurumların ithalata ilişkin düzenlemeleri ile ilgili görüş bildirmek,
 
c) İthalat Rejimi Kararı da dâhil olmak üzere ithalata dair mevzuatı hazırlamak, madde politikalarını teklif etmek, uygulamak, ithalatla ilgili izinleri ve belgeleri vermek, gelişmeleri takip etmek ve ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak,
 
ç) İthalatı iç piyasa ve sanayinin ihtiyaçlarını iç ve dış ekonomik gelişmeleri dikkate alarak izlemek ve ithal mallarına uygulanacak mali yüklere ilişkin hazırlıkları yürütmek ve uygulanmasını sağlamak,
 
d) İthal malların dünya piyasalarına uygun olarak ithalini sağlayıcı tedbirleri almak, uygulamak ve izlemek,
 
e) Dampinge karşı vergi, sübvansiyona karşı telafi edici vergi ve korunma önlemi gibi ticaret politikası savunma araçları ile ilgili mevzuatı hazırlamak, uygulamak, mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek, ticaret politikası savunma araçlarının etkisini incelemek ve ticaret politikası savunma araçlarının etkisiz kılınmasına ilişkin girişimleri araştırmak, tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak,
 
f) Ülkemiz ihraç ürünlerine karşı uygulanan dampinge karşı vergi, sübvansiyona karşı telafi edici vergi ve korunma önlemi gibi kısıtlayıcı tedbirlerin ortadan kaldırılmasına veya iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, bu kapsamda firma, sektör kuruluşları ve kurumlar nezdinde gerekli koordinasyon çalışmalarını yapmak,
 
g) İthalat ile ilgili politikaları izlemek, ithalatın her aşamasında gerekli görülecek incelemeleri ve denetimleri yapmak, yaptırmak, önlemleri almak ve bu hususlarla ilgili düzenlemeler yapmak,
 
ğ) Ticaret politikası savunma araçları ile ilgili ikili ve çok taraflı istişareleri yürütmek ve Dünya Ticaret Örgütü ve diğer ülke uygulamalarını takip etmek, bu uygulamalar nedeniyle ortaya çıkan anlaşmazlıklarda Türkiye’nin menfaatlerini ilgili uluslararası platformlarda savunmak üzere gerekli önlemleri almak,
 
h) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 
Yukarıda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere, Genel Müdürlüğümüz isimleri aşağıda belirtilen 10 Daire Başkanlığı şeklinde teşkilatlanmıştır.
 
1- Korunma Önlemleri ve Gözetim Dairesi  
2- Damping ve Sübvansiyon Dairesi
3- İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi
4- Mevzuat Dairesi
5- Kimya, Tekstil ve Konfeksiyon Dairesi
6- Maden, Metal ve Nakil Vasıtaları Dairesi
7- Makina, Elektrik ve Elektronik Dairesi
8- Tarım Dairesi 
9- AR-GE ve Uluslararası İlişkiler Dairesi   
10- Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi 
 
 
I- KORUNMA ÖNLEMLERİ VE GÖZETİM DAİRESİ  
 
Dünya Ticaret Örgütü nezdinde imzalanan “Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşması” ile “İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat” çerçevesinde yerli üretim dalını temsil eden Türkiye’de yerleşik firmalarda oluşan ithalattan kaynaklı ciddi zarar veya ciddi zarar tehdidinin ortadan kaldırılması amacıyla bahse konu ithalata ilişkin başvuruların değerlendirilmesi, yapılan incelemelere müteakip uygun şartların oluşması halinde korunma önlemi soruşturması açılması ve yürütülen soruşturma neticesinde 3 yıl süreyle ek mali yükümlülük, miktar kısıtlaması (kota) ya da bunların birleşimi şeklinde korunma önlemi uygulanması, anılan önlemlerin süresinin dolması durumunda ise gerekli görülmesi durumunda önlemlerin süresinin yeni bir soruşturmayla ve önlemin toplamda en fazla 10 yıl süreyle uygulanması şartıyla uzatılması bu Dairenin görevleri arasındadır.
 
Bu görevlerin yerine getirilmesi amacıyla Korunma Önlemleri ve Gözetim Daire Başkanlığı, 2 Şubeden oluşmaktadır.
 
1- Korunma Önlemleri Şubesi
2- Uygulama Şubesi
 
II- DAMPİNG VE SÜBVANSİYON DAİRESİ
 
Dünya Ticaret Örgütü nezdinde imzalanan “Anti Damping Anlaşması” ile “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat” çerçevesinde yerli üretim dalını temsil eden Türkiye’de yerleşik firmaların ithalatta haksız rekabetin önlenmesi amacıyla yaptıkları damping ve sübvansiyona konu ithalata ilişkin başvurularının değerlendirilmesi, ön incelemesi tamamlanan şikayetlerin soruşturma aşamasına ilişkin işlemlerinin yürütülmesi, yürürlükte olan damping ve sübvansiyon önlemlerinin yürürlük sürelerinin dolmasından önce yerli üretim dalını temsil eden Türkiye’de yerleşik firmaların 5 yıllık yürürlük süresi dolan damping ve sübvansiyon önlemlerinin devamı amacıyla yaptıkları Nihai Gözden Geçirme Soruşturması başlatılması taleplerinin değerlendirilmesi, ara gözden geçirme soruşturması başlatılması yönündeki taleplerin değerlendirilerek, gerektiği hallerde ara gözden geçirme soruşturması başlatılması; ülkemiz ihraç ürünlerine karşı uygulanan dampinge karşı vergi, sübvansiyona karşı telafi edici vergi ve korunma önlemi gibi kısıtlayıcı tedbirlerin ortadan kaldırılmasına veya iyileştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması, bu kapsamda firma, sektör kuruluşları ve kurumlar nezdinde gerekli koordinasyon çalışmalarının yapılması bu Dairenin görevleri arasındadır.
 
Bu görevlerin yerine getirilmesi amacıyla Damping ve Sübvansiyon Daire Başkanlığı, 3 Şubeden oluşmaktadır.
 
1- Mevzuat, Uluslararası İlişkileri Şubesi
2- Damping ve Sübvansiyon Araştırma Şubesi
3- TPSA Savunma Şubesi
 
III- İTHALAT POLİTİKALARINI İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ
 
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat çerçevesinde alınmış olan dampinge karşı önlemlerin etkisiz kılınmasının engellenmesi için yapılan başvuruların incelenmesi, re’sen inceleme başlatılması, soruşturma açılması ve yürütülmesi; yapılan soruşturmalar sonucunda önlemlerin etkisiz kılınması faaliyetinin tespit edilmesi durumunda yürürlükteki dampinge karşı önlemlerin, önleme konu ülkeden benzer mallar ya da parçaları ile bunların üçüncü ülkelerden ithalatını da kapsayacak şekilde genişletilmesi bu Daire Başkanlığının temel görevini oluşturmaktadır.
Genel olarak ticaret politikası önlemlerine tabi eşyanın ithalatında kaydedilecek gelişmelerin yakından izlenmesi ile tekstil, konfeksiyon ve deri ürünleri ithalatının kayda alınması da bu Daire Başkanlığının görevleri arasındadır.
 
Bu görevlerin yerine getirilmesi amacıyla, İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı, 2 Şubeden oluşmaktadır.
 
1- Risk ve Etki Analizi Şubesi
2- Soruşturma, Mevzuat, Uluslararası İlişkiler Şubesi


IV- MEVZUAT DAİRESİ
 
İthalat mevzuatının hazırlanması, geliştirilmesi ve uygulanmasında koordinasyonun sağlanması, mütalaa taleplerinin karşılanması, ithalatla ilgili olarak başta gümrük, kambiyo ve mali mevzuat olmak üzere sair iç mevzuat ile Avrupa Birliği mevzuatına ve DTÖ Anlaşmalarına ve uluslararası anlaşmalara uyum çalışmalarının yürütülmesi ve İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi, ilgili düzenlemeler çerçevesinde verilen görevlerin yerine getirilmesi bu Dairenin görevleri arasındadır.
 
Bu görevlerin yerine getirilmesi amacıyla Mevzuat Daire Başkanlığı, 1 Şubeden oluşmaktadır.
 
1- Mevzuat Şubesi
 
V- KİMYA, TEKSTİL VE KONFEKSİYON DAİRESİ
 
Kimyasal ürünler, tekstil ve konfeksiyon ürünlerinde ithalat politikalarını belirlemeye yönelik çalışmaların yapılması, ithalatının izlenmesi, iç ve dış piyasaların takip edilmesi, gümrük vergileri ve diğer madde politikalarının oluşturulması, diğer ülkelerle yapılacak tercihli anlaşmaların müzakerelerinde bu sektörlere ilişkin ülkemiz ithalat pozisyonunun oluşturulması; Türkiye ile AB arasında ihdas edilen Ortaklık Konseyi Kararı gereği Sanayicilerin üretim sürecinde ihtiyaç duydukları hammadde, yarı mamul veya özel imalat niteliği taşıyan ürünlere düşük gümrük vergisi ile erişimlerini sağlamak amacıyla Askıya Alma Sistemi kapsamında Avrupa Birliği Ekonomik Tarife Sorunları Grubu nezdinde Türkiye’de yerleşik firmalardan gelen askıya alma taleplerinin Topluluğun ortak alanı olan Communication and Information Resource Centre for Administrations, Businesses and Citizens (CIRCABC) sistemine yüklenerek takibinin yapılması; Kimyasal silahların geliştirilmesinin, üretilmesinin, stoklanmasının ve kullanılmasının yasaklanması ve bunların imhası ile ilgili ülkemizin de taraf olduğu uluslararası sözleşme kapsamında yer alan kimyasalların ithalatına ilişkin firma taleplerinin alınması ve uygun görülen firmalara bakanlığımızca ithal izin belgesi düzenlenmesi; ozon tabakasını incelten maddelerin ithalatının ve bu maddeleri içeren ürünlerin uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yasaklanması ve söz konusu maddelerin servis amaçlı ithalatı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen ithalat kotaları çerçevesinde firmalara ithal lisansı verilmesi; kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi ve bu silahların üretiminde kullanılabilecek çift kullanımlı malzeme (sivil amaçların yanında askeri amaçlara da yönelik makine, teçhizat) ve teknolojilerin transferinin denetlenmesine yönelik ülkemizin de taraf olduğu uluslararası anlaşmalar, sözleşmeler ve düzenlemeler çerçevesinde, ihracatçı ülkeler tarafından kontrole tabi tutulan harp araç ve gereçleri ile bunları üretme niteliğine haiz çift kullanımlı malzemelerin ithalatında ithalatçılar tarafından düzenlenen "İthal Şahadetnameleri"nin onaylanması, ilgili ülkeden ihraç iznine yönelik olarak, Türk firmalarından talep edilecek "Nihai Kullanım Sertifikalarının” kayda alınması, kamu ithalatına ilişkin izinlerin verilmesi bu Dairenin görevleri arasındadır.
Bu görevlerin yerine getirilmesi amacıyla Kimya, Tekstil ve Konfeksiyon Daire Başkanlığı, 3 Şubeden oluşmaktadır.
 
1- Kimya Şubesi
2- Tekstil ve Konfeksiyon Şubesi
3- Uygulama Şubesi
 
VI- MADEN, METAL VE NAKİL VASITALARI DAİRESİ
 
Maden-metaller ve nakil vasıtaları ürünlerinde ithalat politikalarını belirlemeye yönelik çalışmaların yapılması, ithalatının izlenmesi, iç ve dış piyasaların takip edilmesi, gümrük vergileri ve diğer madde politikalarının oluşturulması, diğer ülkelerle yapılacak tercihli anlaşmaların müzakerelerinde bu sektörlere ilişkin ülkemiz ithalat pozisyonunun oluşturulması; Banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtların basımında kullanılan kağıtlar, yalnız hisse senedi, tahvilat ve diğer sermaye piyasası araçlarının basımında kullanılan kağıtlar ile yalnız çek kağıtları hariç gümrük beyannamelerinin tescil edilmesine yönelik gümrük idarelerine uygunluk yazısı verilmesi, kamu ithalatına ilişkin izinlerin verilmesi bu Dairenin görevleri arasındadır.
 
Bu görevlerin yerine getirilmesi amacıyla Maden, Metal ve Nakil Vasıtaları Daire Başkanlığı, 3 Şubeden oluşmaktadır.
 
1- Maden-Metaller Şubesi
2- Nakil Vasıtaları Şubesi
3- Uygulama Şubesi
 
VII- MAKİNA, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK DAİRESİ
 
Makine, elektrik-elektronik ve diğer tüketim ürünlerinde ithalat politikalarını belirlemeye yönelik çalışmaların yapılması, ithalatının izlenmesi, iç ve dış piyasaların takip edilmesi, gümrük vergileri ve diğer madde politikalarının oluşturulması, diğer ülkelerle yapılacak tercihli anlaşmaların müzakerelerinde bu sektörlere ilişkin ülkemiz ithalat pozisyonunun oluşturulması; Özel ve tüzel kişilerin geçici olarak yurda getirdikleri eşyanın kesin ithaline yönelik taleplerin değerlendirilmesi sonucunda ülkemizde yerli üretimi olan mallar hariç olmak üzere kesin ithale ilişkin taleplerden uygun görülenlere izin verilmesi; kullanılmış eşya ithalatı için yapılan başvuruların değerlendirilmesi kapsamında, meslek kuruluşlarına iletilerek başvuru konusu ürünün yerli üretiminin bulunup bulunmadığı konusunda araştırma yapılması; başvuru konusu eşyanın iç piyasadan tedarik şartları, ekonomik ömrü, verimliliği gibi etkenleri göz önüne alarak başvurunun usulüne uygun olmak kaydıyla sonuçlandırılması  bu Dairenin görevleri arasındadır.
 
Bu görevlerin yerine getirilmesi amacıyla Makina, Elektrik ve Elektronik Daire Başkanlığı, 3 Şubeden oluşmaktadır.
 
1- Makine Şubesi
2- Elektrik Elektronik Şubesi
3- Uygulama Şubesi
 
VIII- TARIM DAİRESİ 
 
Tarım ve hayvancılık ürünlerinin ithal politikaları doğrultusunda çalışmaların yapılması, ithalatının izlenmesi, gerekli tedbirlerin alınması, iç ve dış piyasaların takip edilmesi, madde politikalarının oluşturulması; yurt dışından ithal edilecek belirli tarımsal ürünlerde ikili anlaşmalar kapsamında ve otonom olarak açılan tarife kontenjanından yararlanmak amacıyla yapılan ithal lisansı başvurularının sonuçlandırılması; ikili anlaşmalar kapsamında açılan tarife kontenjanlarından yararlanmak amacıyla yapılan başvuruların değerlendirilerek mevzuata uygun başvurular için ithal lisansı düzenlenmesi ve aynı tarife kontenjanı döneminde aynı tarife kontenjanı için müteakip başvuruların sonuçlandırılması; ayrıca, ülke ihtiyaçları çerçevesinde buğday, arpa, mısır, pirinç ve kırmızı et gibi bazı tarımsal ürünler için otonom tarife kontenjanlarının açılması ve tahsisatının yapılması bu Dairenin görevleri arasındadır.
 
Bu görevlerin yerine getirilmesi amacıyla Tarım Daire Başkanlığı, 2 Şubeden oluşmaktadır.
 
1- Gıda ve Tarımsal Ürünler Şubesi
2- Uygulama Şubesi
 
IX- AR-GE VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DAİRESİ   
 
Genel Müdürlüğün bütününü ilgilendiren konularda koordinasyonun sağlanması başta olmak üzere Dünya Ticaret Örgütü, OECD, EİT, KEİ, D-8, G-20, İİT vb. uluslararası kuruluşlar bünyesinde gerçekleştirilen ve İthalat Genel Müdürlüğü görev ve faaliyet alanına giren hususların takibi ile bu hususlara ilişkin toplantılara katılım sağlanması ve çalışma gruplarında yer alınması; ithalat mevzuatı çerçevesinde serbest ticaret anlaşmaları ve diğer ikili tercihli ticaret anlaşmaları müzakerelerinde ülkemiz taviz listelerinin belirlenmesi ve ithalat yönüyle görüş oluşturulması ve müzakerelere katılım sağlanması; ithalatın genel gelişiminin izlenmesi, ithalatın günlük, aylık ve yıllık bazda takibinin yapılması, dönemsel bazda değerlendirme raporlarının hazırlanması, ürün bazında ve genel ithalat politikalarının belirlenmesine yönelik istatistiki değerlendirmelerin yapılması, bu değerlendirmelerin birim içi çalışmalarda kullanılması ve ihtiyaç duyan birimler ile makama sunulması bu dairenin görevleri arasındadır.
 
Bu görevlerin yerine getirilmesi amacıyla Ar-Ge ve Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı, 2 Şubeden oluşmaktadır.
 
1- Uluslararası İlişkiler Şubesi
2- Ar-Ge ve Strateji Şubesi
 
X- PERSONEL VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ 
 
Genel Müdürlüğün personel, idari ve mali işlerle ilgili hizmetlerinin yerine getirilmesi,  Genel Müdürlük bütçesinin hazırlanması, takip ve koordine edilmesi bu Dairenin görevleri arasındadır.
 
Bu görevlerin yerine getirilmesi amacıyla Personel ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, 2 Şubeden oluşmaktadır.
 
1- Personel Şubesi
2- Destek Hizmetleri Şubesi
 
Tüm Daire Başkanlıkları yukarıda tadat edilen görevlerin yanı sıra Genel Müdürlük Makamınca kendilerine verilen diğer görevleri de yerine getirirler.